دانشگاه بیرجند ضمن انتشار اطلاعیه ای شهریه کارشناسی ارشد شبانه و پردیس خودگردان خود را برای سال تحصیلی 97 - 98 اعلام کرد .


 

مطابق مصوبه هیئت امنا مورخ 10 / 5 / 96 و مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه مورخ 28 / 11 / 96 کلیه مبالغ شهریه کارشناسی ارشد شبانهدانشگاه بیرجند نسبت به شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96 - 97 به میزان 10 درصد افزایش یافته است . ( در جداول زیر کلیه مبالغ به ریال می باشد . )
 

شهریه کارشناسی ارشد شبانه ( نوبت دوم ) دانشگاه بیرجند سال تحصیلی 97 - 98
گروه آموزشی شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی شهریه متغیر هر واحد شهریه هر واحد پایان نامه
نظری آزمایشگاهی و کارگاهی 
علوم انسانی 7,216,000 1,328,250 3,795,000 4,743,750
سایر گروه های آموزشی 7,975,000 1,518,000 3,795,000 4,743,750

تبصره : شهریه ثابت و متغیر برای هر ورودی تا پایان تحصیل آن ها ثابت بوده و تغییر نخواهد کرد .

 

شهریه کارشناسی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 97 - 98 بدون تغییر نسبت به سال تحصیلی 96 - 97 اعمال می شود .

شهریه کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی بیرجند سال تحصیلی 97 - 98
شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی شهریه متغیر هر واحد نظری شهریه متغیر هر واحد عملی شهریه هر واحد پایان نامه جمع شهریه
3,000,000 2,500,000 4,500,000 5,000,000 240,000,000


منبع : دانشگاه بیرجند


منبع : شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند 97 - 98